home info laatste nieuws muziek foto's links gastenboek kontakt

teksten van de cd D’r Letste Sjrai
alle tekse va de cd DLS

Woäd en moezziek: Arno Ypelaar
Bewirking: Wiel Hamers
Arrangemente: 5), 9), 10), Fré Derix
1), 3), 6), 7), 8), Harry Schaeps
4), 11) Wiel Hamers
2) moezziek Jo Schulteis
4) moezziek Arno Ypelaar & Wiel Hamers
12) moezziek Arno YpelaarDJ Positive – IDP-crew
Mit dank aa: Harry Schaeps, Fré Derix, Jo Schulteis, Wiel Hamers,
Marco Zegel, Jos Wierts, Peter Coenen & vrung, Jean Noël,
Jo Lauvenberg, Frans Hummel, Ralf Scholtes, Henk Bindels,
Ria Hirsch, Suzanne Kikken, Monique en Anouk Auf den Kamp,
Marion en Tim Ypelaar
opjenome 2001/2002 in de Weerwaasstudios va d'r Jos Wierts

 

1.  D’R LOEWIE

Iech bin d’r Loewie mit roeë hoare
Doa ken iech nuus aa doe, bin zoeë jeboare
Iech bin d’r Loewie mit roeë hoare
En weë dat nit jevilt… deë hat hei nuus verloare
2x

Mieng hoare die zunt roeë
En doamit bin iech vroeë
De vrauwlü zunt ram jek va miech
Doa is nuus aa tse doeë
‘t is miech jans ejaal
Dat die ziech um miech houwe
Die wille inne roeë
En zicher jinne blauwe

Iech bin d’r Loewie …..2x

Iech bin óch jans bekank
In ‘t janse lank
Ee vrommesj dat miech nóg nit kent
Dat is ja wirklieg krank
‘t is miech jans ejaal
Dat die ziech um miech houwe
Die wille inne roeë
En zicher jinne blauwe

Iech bin d’r Loewie …..2x

Intermezzo: Loewie, Loewie, Loewie 14x

Iech bin d’r Loewie …..2x

En weë dat nit jevilt… deë hat hei nuus verloare

 

 2. D’R EURO

Vier werpe mit de Euro’s, i Bonn, Paries, Madrid
vier werpe mit de Euro’s, den jeulens hant vier nit
vier drinke pivo, beer, serveza, ‘t is ós jans ejaal
‘t zunt alling mar Euro’s woa ich noe mit betsaal

Iech looch ins op Mallorca, tse buttele in d’r zand
‘t liechet miech waal sjun zoeë eje sjtuksje sjtrand
vroaget inne matador wievöal ezoeë jet kost
doe zaat deë sjpaanse piezzel, diez mil dosciëntos
jerechent in pesetas dat liechet miech tse doeë
heë menget evver Euro’s, noe sjton ich in ‘t roeë

Refr. Vier werpe mit de Euro’s ……2x

Iech lofet ins durch Oche, de lempsjer woare aa
doa koam ee lekker meedje mit alles drop en dra
‘t noom miech mit erópper en laat ziech op ‘t bed
noe jef miech honged Euro’s, kom iech tseech diech jet
iech kieket in mieng buusj, d’r sjwees deë brooch miech oes
iech how alleng mar marke, doe worp ‘t miech eroes

Refr. Vier werpe mit de Euro’s ……2x

Ich vaaret ins durch Brussel, mit d’r vos op ‘t pedaal
doa koame de peliese aa dat waor miech ejaal
ze kroge miech tse pakke, honget meter vuur de jrens
"awel dat wordt een dure zaak, gij kriminele mens"
iech joof hem jauw jet frenksjer, ee pitsj-eugsje d’r bei
deë noam alling mar Euro’s, mit poasje kom ich vrij

Refr. Vier werpe mit de Euro’s ……3x

 

3. JIDDERENNE ‘T ZIENGT

Refr.
Jidderenne ‘t ziengt, Jidderenne ‘t ziengt
Iech dat va diech en doe ‘t miengt
Jidderenne ‘t ziengt, Jidderenne ‘t ziengt
Iech dat va diech en doe ‘t miengt

D’r Sjeng deë how ‘t sjunste meëdsje van de janse Hei
Vier jonge ins ing kier óp sjiep, mieng vrauw woar óch d’rbij
Mar wie iech doe óp heem aa jong mit dat angert aan d’r erm
Iech zaat: iech bring ‘m mörje tseruk, iech hod ‘m diech waal werm

Refr. Jidderenne ’t ziengt…..

Vier jonge ós ee drinke mit d’r janse kloep
Vier jove allenäu ing rungde, alleng d’r Jo how floep
Mar wie ‘t op betsale koam, maachet heë ziech noa d’r klo
Doe hant vier alle sjroäm jezatsd op ‘t keëtsje van d’r Jo

Refr. Jidderenne ’t ziengt…..

‘t Rita dat is vöal te sjmal en óch tswai meter lank
Doa kunt óch nog ins bei, ‘t hat nuus óp de plank
‘t Karin dat is vöal tse kling vuur hónged kilo sjpek
Wenn die ‘t ziech dele küete, woare die tswai perfek

Refr. Jidderenne ’t ziengt ….. 2x4. OAVE IN D’R HIMMEL

‘t zunt d’r die ’t hant en me hat d’r die ‘t zunt
jiddere jek is angesj iech wees óch nit wie dat kunt
d’r inne deë is erm en d’r angere is riech
mar oave in d’r himmel zunt vier allenäu jeliech
mar oave in d’r himmel zunt vier allenäu jeliech

d’r inne deë hat alles
d’r angere hat nuus
d’r inne is inne hollender
d’r angere inne pruus
d’r inne hat d’r hód
en d’r angere hat d’r sjtek
d’r is mar inne sjlauwe hei
die angere zunt jek
d’r is mar inne sjlauwe hei
die angere zunt jek

refrein

d’r inne helt va links
d’r angere va reets
d’r inne deed ’t oane lit
d’r angere mit ing keets
d’r inne hat jeer tsoep
en d’r angere hat jeer woeësj
d’r is mar inne volle hei
die angere hant doeësj
d’r is mar inne volle hei
die angere hant doeësj

refrein
intermezzo
refrein 2x
mar oave in d’r himmel zunt vier allenäu jeliech 2x

 

5. WEN

refr.
Wen alle jekke óp dis welt vasteloavendsjekke woare
jong wat wuur dis welt da sjun
wen alle naase óp dis welt als kloon woare jeboare
jong wat wuur dis welt da sjun
wen alle räuber óp dis welt ins braaf küete zieë
jong wat wuur dis welt da sjun
wen alle lü ezoeë woare wie ich… zou mósse zieë
jong wat wuur dis welt da sjun

Me zou da ummer mósse laache
en jenne krach mieë maache
jezónk zieë, e jans leëve lank
mit ‘t sjunste meëdsje trouwe
zoejaar va de sjweiermam hauwe
vuural wen ‘t veul jeld hat óp de bank

refr.

Me zou da sjpass ha aan ‘t leëve
en ummer leefde jeëve
jee leed en jee verdris, jans jewis
me zou da ummer jouwe zin han
zoejaar d’r noaber leef han
alleng nit wen’t inne winkbül is

refr.6. ’T BETSTE SJTUK

refr:
Iech han de sjunste vrauw van de janse welt
‘t betste sjtuk, wie ‘t miech jans jevilt
‘t is ezoeë jód, iech bin ‘m jaar nit weëd
drum wil iech ‘m toesje vuur e verke of e peëd. ( 2 x )

Iech han ja nuus tse klaage
iech han ‘t ja zoeë jód
en doabij mós iech zaage
iech kom óch nuus tse kót
mieng vrauw dat is ‘t betste sjtuk
wat wil iech dan nog mieë
iech wees ‘t nit, iech wees ‘t nit
Doa mós doch nóg jet zieë

refr:
Iech han de sjunste....( 2 x )

Nit dat me aan e peëd jet hat
dat sjteet mar op d’r sjtal
jenauw zoeë wie dat verke
óch dat is sjtomme kal
mieng vrauw dat is ‘t betste sjtuk
wat wil iech da nog mieë
ee dink wees iech zicher
me mós tsevreie zieë

Doe hast de sjunste vrauw van de janse welt
‘t betste sjtuk, wie ‘t diech jans jevilt
‘t is ezoeë jód, doe bist ‘m jaar nit weëd
joa doe bis ‘t verke en zoeë sjtom óch wie e peëd
Iech han de sjunste vrauw van de janse welt
‘t betste sjtuk, wie ‘t miech jans jevilt
‘t is ezoeë jód, iech bin ‘m jaar nit weëd
joa iech bin ‘t verke en zoeë sjtom óch wie e peëd.

refr.

 

7. D’R KUNTA KINTE

Refr.
Hei kunte, hei kunte, hei kunt d’r Kunta Kinte
d’r Kunta Kinte kunt oes Timboektoe
hei kunte, hei kunte, hei kunt d’r Kunta Kinte
d’r Kunta Kinte zeet jawattanoe
Jawattawattanoe, jawattawattanoe 4x

D’r Kunta Kinte hauw zes vrauwlü
en doamit woar heë vroeë
mar wie ‘t ziech d’róp aa koam
wós heë nit wat tse doeë
’t ieësjte dat jong nog waal,
’t tswaide minder jód
’t dreide de kneuf al aaf,
’t veerde ram kapot
’t vunnefde en ’t zesde,
dat kroog heë nit mieë kloar
die moeëte da mar waade
bis ’t nieëkste joar

refr. Hei kunte, hei kunte, …..
Jawattawattanoe, jawattawattanoe 4x

D’r Kunta Kinte hauw zes vrauwlü
besjtimt óch jinne prul
mar zes kier ing sjweiermam
dat woeëd ‘m doch jet vöal

’t ieëjste d’r berg eraaf,
’t tswaide dynamiet
’t dreide ónger wasser,
’t veerde ’t köpje kwiet
’t vunnefde en ’t zesde
dat kroog heë nit mieë kloar
die hat heë da mar i-jevroare
bis ’t nieëkste joar

refr. Hei kunte, hei kunte, …..
Intermezzo: Jawattawattanoe, jawattawattanoe 6x
refr. Hei kunte, hei kunte, ….. 2x
Jawattanoe!

 

8. DE BRANDWEER

Hei kunt de brandweer, Marie
iech sjpriets diech óp de prie
biste werm, biste hees,
leuft diech langs d’r kóp d’r sjwees
dan sjpriets iech wie nog nie

‘t woar 35 jraad in de sjatte
de musje voale zoeë mar oes jen loeët,
‘t Marie zeet kóm eróp, doe wits waal watte
witse wat iech dön, iech bel de brandweer
die wisse mit die hits va diech waal road
tatutataa woa is da hei d’r brand, heer?
ja bei mieng vrauw, maach miech die ins kaod.

Hei kunt de brandweer…….

ummer in d’r sommer welt ‘t vrije
dat hat jeng las va die jroeëse hits
‘t Marie zeët, ‘t is zoeë lang jeleie
iech zaan d’r winkter deë kunt werm jans jewis
witse wat iech dön, iech bel de brandweer
den angesj kom iech nog ins in ‘t jraaf
tatutataa woa is da hei d’r brand, heer?
ja bei mieng vrauw, keul miech die ins aaf

Hei kunt de brandweer……. 2x


9. EROESER

als kink jong iech noa de sjoeël mit jans veul plezeer
de mieëtste van die nonne die hauwe miech óch jans jeer
mar ing die kniefet vuur de sjpass ezoeë mar i mieë vel
doe wool iech doa eroeser en iech keeket óch jans hel

refr.
erinner woar jemekkelieg, eroeser evver nit
wie kom iech hei noa boese, is d’r jinne dee dat wit
iech bin ezoeë eri jefloetsjd en noe zits ich hei vas
iech wel hei ja nit blieve den ‘t maat miech jinne sjpass
iech wel hei ja nit blieve den ‘t maat miech jinne sjpass

iech dong zoeë biesje alles wat d’r Heer miech hauw verboane
doe bin ich d’r Orde van Franciscus i jetroane
ópins jonge miech de oge op, die sjudde ja jee beer
doe voal iech op de kneie en iech vroaget an d’r Heer

refr.

‘t moeët d’r ins va koame, ‘t hauw lang jód jejange
noa drissieg joare jónkjezel hauw iech miech losse vange
‘t woar ja óch jans net dat darf iech óch nit zage
mar in de ieësjte ieënaat bejon ‘t al tse klage

refr.

iech woar ja nit d’r leefste dat kent uur miech jeleuve
zoeë han iech an ‘t verjenuje van ‘t leëve mage preuve
noe soos iech jeer op ing wolk bij al die sjunste engele
mar d’r duvel hat miech opjesjloase bij die anger bengele

refr. 2x

 

10. ERME KEEL

D’r Herjód hat mieng vrauw jemaat
hat evver nit aa mieng rouw jedaat
die zitst d’r janse daag
hinger miech aa…

keer miech de sjtroas
sjroeb miech d’r jank
hoal miech de waar
noe sjwieg en jank
sjtub miech de kas
maach miech ‘t bed
ruum óp d’r sjtaal
en maach ‘t net
don miech d’r jaad
kaoch miech de tsoep
wèsj miech d’r ruk
of haste floep
zuug miech de trap
sjtriech miech de wèsj
klop miech de mat
lek miech an tèsj

D’r Herjód hat mieng vrauw jemaat…..

dek miech d’r dusj
sjmier miech ‘t broeëd
mieën miech ‘t jraas
wèsj miech de boed
don miech d’r sjpeul
wèsj miech de vus
druug jód ‘t bad
kaoch ‘t jemus
ruum óp d’r kroam
sjtriech miech ‘t hoes
poets miech d’r waan
en zuug ‘m oes
sjtub miech d’r sjrank
en e bisje flot
poets miech de sjong
iech bin kapot

D’r Herjód hat mieng vrauw jemaat……2x

 

11. HARELE VOL

Jeeste mit d’r hónk sjpatsere, sjtrak aan d’r reem
Kunste veer sjtond sjpieëder mit inne kater heem

Da biste vol………harele vol
Da biste vol………harele vol…

Haste nit jehoeëd, de sjtewardes die zeet
Doe kens nog nit eroes, vuur zunt nog nit an eëd

Da biste vol……

Jeeste oane vrauw eroes en welste waal ins jet
Weëdste mörjens wakker bei de sjweiermam in bed

Da biste vol……

Zitste op ‘t pötje en ‘t is dróp en dra
Lieëtste ‘t da loofe mar du hast de bóks nog aa

Da biste vol……

Hoade dich de poliesse aa en kieke óp diech neer
Zeëste aan d’r poliessemaan: ober, tswai beer

Da biste vol…….

Zitste in d’r biechsjtool, ónger de mis
Kunste da d’r hinger dat ‘t klopapier op is

Da biste vol……

Jeeste dan op heem aa, deep in de naat
Hant ze dan die hoes urje angesj neerjelaat

Da biste vol……

Kunste bei d’r dokter, harele vol
En vingt deë da jee blód in d’r alkohol

Da biste vol…… 2x

 

12. ALAAF! (hey, hey, hey)

Iech han pieng i mienge bulles,
de welt sjteet óp d’r kop
de karesel bliet drieëne
en iech zits nog ummer dróp
de muus die danse óp d’r dusj,
dat is miech jans ejaal
d’r Rieu sjpilt inne walzer,
dat ving iech mar sjandaal
‘t Marie dat kleit ziech lanksaam oes
en iech drieën miech da um
d’r noaber huit miech óp de naas,
ich vroag ‘m nit woarum
de krismes hant vier werm jehad,
dat woeët óch lanksaam tsiet
oad óp nui hant vier jeviert
mar deë film bin iech kwiet
iech wees nit wat ‘t is,
ópens kriebelt miech ‘t blód
‘t weëd werm vasteloavend
en da is werm alles jód
da loof iech de sjtroas eróp
en óch nog ins eraaf
da keëk iech ezoeë hel wie iech ken ken ken ken ken ……..

ALAAF…..ALAAF…..ALAAF (hey, hey, hey) 4x

Wirke dón iech jaa nit mieë,
dat is mer auwe leem
jón miech jee mieë drinke
en blief ‘t leefste heem
zits ram ónger de sjpannoeng
en trille miech de bee
bei ‘t jeringste wat iech huur
knalt d’r kop miech oeseree
han ja nuus tse laache
en zits ram vol mit woed
ken nit blieve zitse
da mós iech oes de boed
bin ezoeë ónvrundlieg,
zaan iech jinne jouwedaag
han d’r da jenóg va
en sjpring iech van ‘t daach
d’r adrenalien deë broest miech
keihel durch ‘t blód
kuët iech noe mar vleie,
jong da wuur werm alles jód
da vlüjet iech de sjtroas eróp
en óch nog ins eraaf
da keëk iech ezoeë hel wie iech ken ken ken ken ken ……..

ALAAF…..ALAAF…..ALAAF (hey, hey, hey) 4x

Intermezzo…..

ALAAF…..ALAAF…..ALAAF (hey, hey, hey) 4x

Outro

 

 

home